GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnički zbornik 8

 

 


Grobnički zbornik, broj 8

Izdavač:

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine
Za izdavača:
Stanislav Lukanić
Uredništvo:
Monika Čargonja, Dajana Haramija, Vlasta Juretić, Stanislav Lukanić, Irvin
Lukežić, Iva Lukežić, Sanja Maršanić-Juričić, Marta Simčić, Vinko Škaron
Glavni i odgovorni urednik:
Irvin Lukežić
Naslovna stranica:
Zvonimir Kamenar
Tehnička oprema, priprema i tisak:
A.T.G. d.o.o. - Čavle
UDK:
908(05)
ISSN 0353-3905
Lektura i korektura:
Nensi Čargonja
Prijevod sažetaka na engleski:
Anita Memišević
Naklada:
1000 primjeraka
Zbornik je tiskan uz novčanu potporu Općine Čavle


K A Z A L O

UVODNA NAPOMENA
ZNANSTVENI SKUPOVI 2002.-2006.
Lujo Margetić: Bilješke o dosad nepoznatoj vijesti o
grobničkim permanima ................................................................ 11
Darko Deković: Ponovni nalaz Molitvenika Gašpara Vnučića ................ 23
Nina Kudiš-Burić – Darko Tolić: Drvena barokna skulptura srebrnina u
grobničkim crkvama – novi prijedloz i.............................................. 29
Bosiljka Janjatović: Obitelj Batthyany i Grobničani ............................ 41
Irvin Lukežić: Tragom Mijata Sabljara ............................................ 45
Željko Bartulović: Dvije propovijedi u grobničkoj župi iz XIX. stoljeća
(prilog istraživanju arhivske građe) ................................................ 51
Bosiljka Janjatović: Grobnišćina i pitanje talijanske okupacije
nakon Prvog svjetskog rata ......................................................... 71
Željko Bartulović: Grobnišćina i talijanski pravni
sustav (1941.-1943.) ................................................................. 75
Manon Giron: Osnovna škola Ratulje (1945.-1963.) –
izvor za povijest školstva na grobnišćini ......................................... 93
Željko Bartulović: Grobnišćina i izbori 1945.-1947. godine ................. 117
Krešimir Galin: Nekoliko elemenata antičke baltičke
kulture na Grobnišćini (II.) ...........................................................127
Sanja Zubčić: Atribucija u grobničkom govoru ................................ 153
Krešimir Galin: Grobnički sopci, sopele i njihova glazba ..................... 163
Petar Strčić: Prilog proučavanju života i djela dr. sc.
Bosiljke Janjatović (1936.- 2006.) ............................................... 183
Snježana Marija Marčec – Petar Strčić:
Prilog za bibliografiju dr. sc. Bosiljke Janjatović .............................. 231
POVIJESNA I KNJIŽEVNA VRELA
Mladen Zajc: Prijepis matične knjige vjenčanih župe
sv. Filipa i Jakova u Grobniku (1733.-1815.) .................................. 259
Irvin Lukežić: Vijesti o Grobniku i njegovoj okolici iz starih hrvatskih
listova i novina ........................................................................ 327
Biserka Fućak: Spomenica župe Cernik –
izvodi iz zabilješki župnika Srećka Baževića ................................... 369
Niko Cvjetković: Analiza romana “I de Francolini” ........................... 379
Iva Lukežić: Uspomene Romana Hlače na
sudioništvo u Prvom svjetskom ratu ............................................ 411
NARODNI ŽIVOT I OBIČAJI
Franjica Linčić: Pučko liječenje u Svilnome ................................... 431
Veljko Franović: Prošešija na Duhovski pondijak ............................. 437
Franjica Linčić: U društvu mljekarica ............................................ 445
Josip Čargonja: Usmeno stvaralaštvo:
tradicija boćanja sa drvenim boćama na Grobnišćini ........................ 451
AKTUALNOSTI
Grobnička jesen 2006. .............................................................. 477


UVODNA NAPOMENA

Osmi svezak Grobničkog zbornika u potpunosti slijedi dosadašnju uredničku
koncepciju prethodnih istoimenih zavičajnih izdanja. Glavnina tekstova odnosi se na materijale sa znanstvenih skupova održanih pod imenom Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi, održanih u razdoblju od 2002. do 2006. godine. U poglavlju Povijesna i književna vrela uvršteni su raznovrsni prilozi koji predstavljaju dragocjena povijesna vrela: prijepis najstarije sačuvane matične knjige vjenčanih grobničke župe, vijesti o Grobniku i okolici iz starije hrvatske periodike, izvadci iz cerničke župne spomenice. Njima je pridodata analiza povijesnog romana o plemićkoj obitelji Frankulin te svjedočanstvo o Prvom svjetskom ratu Romana Hlače Matejčinova iz Dražica. U zavičajnoj građi pod naslovom Narodni život i običaji slijede kraći prilozi o pučkom liječenju u Svilnom, procesijama na Duhovski ponedjeljak u Grobniku, mlikaricama i domaćoj tradiciji boćanja drvenim boćama. Posljednji prilog odnosi se
na prikaz Grobničke jeseni 2006. godine.

glavni urednik
Dr. sc. Irvin Lukežić