GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnički zbornik 7

 


Grobnički zbornik, godina 9, broj 7
Izdavač:

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine
Za Izdavača:
Stanislav Lukanić
Uredništvo:
Monika Čargonja, Dajana Haramija, Vlasta Juretić, Stanislav Lukanić,
Irvin Lukežić, Iva Lukežić, Sanja Maršanić Juričić, Marta Simčić, Vinko Škaron
Glavni i odgovorni urednik:
Irvin Lukežić
Naslovna stranica:
Zvonimir Kamenar
Tehnička oprema, priprema i tisak:
MB Tisak Čavle
UDK:
908(05)
ISSN 0353-3905
Lektura i korektura:
Cecilija Jurčić Katunar
Željka Juretić
Naklada:
1000 primjeraka
Zbornik je tiskan uz novčanu potporu Općine Čavle


K A Z A L O

UVODNA NAPOMENA ................................................................ 7
ZNANSTVENI SKUPOVI 2000.-2002.
Lujo Margetić, Frankapansko-Zrinski Patrimonium ........................... 11
Irvin Lukežić, Obitelj Durbešić .....................................................15
Nikola Stražičić, Prilog poznavanju razmještaja prapovijesnih
gradina na Grobnišćini .............................................................. 55
Manon Giron, Osnovno školstvo na Grobnišćini u svjetlu
zakonskih propisa (1945. - 2000.) .............................................. 81
Krešimir Galin, «Sprogod na belo» (sprovod u bijelom) – stari grobnički običaj ....................................................................................91
Lujo Margetić, Knjiga prihoda i rashoda Brašćine sv. Marije Tepačke
(u povodu predstojećeg objavljivanja knjige dr. sc. Irvina Lukežića) .............................................................................. 97
Irvin Lukežić, Epidemija kolere na Grobnišćini 1886. godine ............ 103
Manon Giron, Osnovna škola Jelenje - Dražice: izvor za
povijest školstva na Grobnišćini ............................................... 109
Krešimir Galin, Grobnička cindrica i njezino moguće podrijetlo ..........133
Lujo Margetić, Grobnišćina i druge vinodolske općine ................... 171
Krešimir Galin, Nekoliko elemenata antičke baltske kulture na Grobnišćini .......................................................................... 177
Darko Deković, Glagoljica na Grobniku ....................................... 211
Iva Lukežić, Relativna kronologija fonoloških promjena i
izmjena u grobničkom govoru .................................................. 227
Sanja Zubčić, Molitvenik Gašpara Vnučića iz 1568. godine .............251
Irvin Lukežić, Plemićka obitelj Maršanić ......................................261
Goroslav Oštrić, Bašćanska postilja – grobnička mobilija ............... 283
REDIVIVA
Ivan Širola, Na Grobničkom polju dne 25. svibnja 1862. ................ 295
BAŠĆINA
Nensi Čargonja, Usmeno stvaralaštvo: tradicija Grobničana ........... 343
Iva Lukežić, O rukopisu ´Opis moga života´ Pija Hlače ................. 377
Nada Stanković, Se naše rožice dišeće ......................................413
Ada Maršanić, Čega su se bali naši stari? ................................... 429
AKTUALNOSTI
Dajna Jogan-Linić, Povijesni prikaz osnovne škole u Orehovici
povodom 75. obljetnice postojanja ........................................... 443
Franjica Linčić, Nova kapelica u Svilnom .................................... 447
Vlasta Juretić, Grobničke jeseni ................................................449


UVODNA NAPOMENA

Sedmi se svezak Grobničkog zbornika, edicije koja sustavno objavljuje
radove posvećene zavičajnim problemima, koncepcijski nadovezuje na
dosadašnja zbornička izdanja. Glavni se dio tekstova odnosi na materijale sa
znanstvenih skupova održanih pod imenom Grobnišćina: tragovi, znakovi i
smjerokazi, održanih ujesen 2000, 2001. i 2002. godine. U poglavlju Rediviva
pretisnut je tekst prigodne publikacije Ivana Širole Na Grobničkom polju
dne 25. svibnja 1862., objavljen u Rijeci 1912. godine, u kome su prikupljeni
dragocjeni izvori o blagoslovu riječke županijske zastave, u nazočnosti
đakovačkoga biskupa Josipa Jurja Strossmayera i drugih hrvatskih uglednika.
U zavičajnoj građi pod nazivom Bašćina slijede prilozi o usmenoj narodnoj
književnosti Grobničana, jednom nepoznatom životopisu, rukovet pjesama
posvećenih cvijeću i prilog o pučkom praznovjerju. Na koncu su bilješke
o povijesti škole u Orehovici i gradnji nove kapelice u Svilnom, te prikaz
djelatnosti Katedre Čakavskoga sabora za Grobnišćinu.

glavni urednik
dr. sc. Irvin Lukežić