GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Grobnički zbornik 6

 

 


GROBNIČKI
ZBORNIK
SV. 6


Rijeka, 2004.
Grobnički zbornik, godina 8, broj 6
Izdavač:
Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine
Uredništvo:
Dajana Haramija, Vlasta Juretić, Stanislav Lukanić,
Irvin Lukežić, Iva Lukežić
Glavni i odgovorni urednik:
Irvin Lukežić
Naslovna stranica:
Zvonimir Kamenar
Tehnička oprema, priprema i tisak:
MB Tisak Čavle
UDK:
908(05)
ISSN 0353-3905
Lektura i korektura:
Sanja Zubčić
Naklada:
1000 primjeraka

K A Z A L O

ZNANSTVENI SKUPOVI 1998. - 1999.
Lujo Margetić, Pojam g r a d a u starijoj grobničkoj (vinodolskoj) povijesti..............................................................................11
Lujo Margetić, Nekoliko zapažanja u povodu najstarijega glagoljskog
natpisa u Grobniku.................................................................19
Irvin Lukežić, Glagoljsko pismo Martina Sandrića kapetanu bribirskom (1602.)................................................................................21
Irvin Lukežić, Iz povijesti župne crkve svetoga Bartola u Cerniku.....27
Krešimir Galin, Jurjevsko obredno ljuljanje na Grobnišćini
(komparativni prikaz kulturnog fenomena i teze o funkciji, podrijetlu i starosti)...............................................................................41
Krešimir Galin, Grobnička b a b a - božica plodnosti i njezini simboli na
hrvatskim dvocijevnim klarinetskim sviraljkama..............................53
Josip Manjgotić, Grobnički zavjeti (zavjetni blagdan)......................71
Bosiljka Janjatović, Josip Bunjevac i Grobnišćina 1848. godine..........77
Manon Giron, Monetarni sustav Austro-Ugarske Monarhije u proučavanju
povijesti školstva na Grobnišćini................................................87
Manon Giron, Pučko školstvo na Grobnišćini uoči i tijekom
Prvoga svjetskog rata (tragovi).................................................95
Željko Bartulović, Grobnišćina i izbori za Narodnu skupštinu 1931.-1938...105
Željko Bartulović, Međunarodni položaj Grobnišćine 1941. godine.....121
Antun Giron , Realna procjena prilika u Operativnoj zoni
Jadransko primorje i nova politika Nezavisne Države Hrvatske.........141
REDIVIVA
Ivan Trnski, Smárt Ilira na grobničkom polju (Polag napieva “Tužno spieva”).....155
Irvin Lukežić, Kurelčeva pisma iz Grobnika Bogoslavu Šuleku
i Ivanu Kukuljeviću..................................................................159
Hadrijan Mandel Bademić, Put k izvoru Rječine..............................165
Rudolf Strohal, Grobnicki i merzlovodicki ferbojtar..........................179
Ivo Grohovac-Riječanin, Grobniština...........................................183
JEZIČNA ISTRAŽIVANJA
Željka Juretić, Sociolingvističko istraživanje pasivnoga
leksika grobničkoga govora.......................................................191
BAŠĆINA
Ivan Brdar, Homo malo va Pašac................................................219
Biserka Fućak, O Kikovici i Kamenjaku.........................................225
Franjica Linčić, Svilno - zabilježbe kroz vrijeme.............................241
Ada Maršanić, Se se minja........................................................277
J. Radetić, Momulski boj...........................................................285
Zdravka Žeželić-Alić, Va Svilnon................................................289
AKTUALNOSTI
Mira Valić, Obnova kaštela Grobnik u razdoblju od 1982. do 1992. godine...305

UVODNA NAPOMENA

Grobnički zbornik pokrenut je prije šesnaest godina kao edicija koja sustavno
objavljuje radove posvećene raznovrsnim zavičajnim problemima. Glavni je poticaj za njegovo izdavanje nastao iz praktične potrebe, u doba kada su u tijeku još bili radovi na sanaciji grobničkoga Kaštela, kapitalnog spomenika kulture našega kraja. Presudnu su ulogu u čitavome projektu odigrali članovi tadašnjega Odbora za sanaciju Kaštela, bez čije izuzetne radišnosti i ustrajnosti ne bi bilo ni obnovljenoga Kaštela, ni prvoga broja Grobničkoga zbornika. Osnivanjem Katedre Čakavskoga sabora Grobnišćine, kao središnje zavičajne kulturne ustanove, osiguran je stalni izdavač svih narednih zborničkih izdanja.
Šesti se svezak Grobničkoga zbornika pojavljuje nakon podulje stanke
uzrokovane prvenstveno poteškoćama novčane prirode. Koncepcijski se ne razlikuje od dosadašnjih zborničkih izdanja. Glavni se dio tekstova odnosi na materijale sa znanstvenih skupova pod naslovom Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi, održanih ujesen 1998. i 1999. godine. Jezična istraživanja posvećena su zavičajnome govoru našega kraja. U poglavlju Rediviva otisnuti su raznovrsni književni i drugi prilozi, posvećeni Grobnišćini ili nastali na njenome području, što su već jednom bili objavljeni na drugim mjestima. U Bašćini čitatelj može pronaći raznovrsnu zavičajnu građu pretežnim dijelom i pisanu u domaćem čakavskom idiomu. O počecima sanacije
Kaštela govori se u Aktualnostima.

glavni urednik
dr. sc. Irvin Lukežić